logotype

Modlitwa na pierwszy piątek miesiąca.

O Jezu najsłodszy; któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy; jakie ze wszech stron ranią najmiłościwsze Twoje Serce. Pomni wszelako, że i sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości i dlatego żalem najgłębszym przejęci, błagamy najpierw o miłosierdzie dla siebie, gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za grzechy, których samiśmy się dopuścili, ale za występki tych także, którzy błąkają się z dala od drogi zbawienia. Za te wszystkie godne opłakania występki, razem wzięte, chcemy Ci wynagrodzić i każdy z nich z osobna pragniemy naprawić.

Obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
wg. objawień dla św. Małgorzaty Marii Alacoque


1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. 

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach. 

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci. 

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia. 

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia. 

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości. 

9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony. 

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych. 

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną. 

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

5 czerwca 2016 roku

Zgromadzeni na modlitwie w 25. rocznicę powstania naszej diecezji pragniemy w duchu wiary, za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła, podziękować Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za wszelkie dobro. Przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II – który 5czerwca 1991 roku powołał Diecezję Drohiczyńską do istnienia, a 17 lat temu, 10 czerwca1999 roku, stanął na ziemi drohiczyńskiej – powierzamy Jezusowi Miłosiernemu nas tu obecnych oraz wszystkich mieszkańców naszej diecezji. Kierowani troską, prosimy Cię Chryste, spojrzyj miłościwym okiem na nasze parafie, diecezję i Kościół w Polsce. Otocz miłosierną opieką naszą ojczyznę oraz jej władze, które są szczególnie odpowiedzialne za jej los.

Jezu Miłosierny, spraw, aby modlitwa o jedność Twych uczniów przynosiła upragnione owoce. Aby dzięki Twej łasce panowała zgoda w małżeństwach, rodzinach, we wspólnotach parafialnych, między ludźmi różnych wyznań, kultur i narodów. Daj nam ducha pokory, odwagę i mądrą miłość, by piękna różnorodność była naszym bogactwem, a nieprzyczyną podziału. Umocnij naszą wiarę, prowadź nas drogą nawracania się i odnowy moralnej. Naucz nas poszanowania godności drugiego człowieka, gorliwej modlitwy i uczciwej pracy. Ucz sprawiedliwości i mądrego zarządzania mieniem publicznym.

Na wzór apostoła Twego miłosierdzia, świętego Jana Pawła II, zawierzamy Ci Chryste wszystkich kapłanów, alumnów, osoby życia konsekrowanego, dzieci i młodzież. Za wstawiennictwem Twej Matki Maryi, i św. Faustyny prosimy Cię, daj nam liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Wspieraj chorych, uzależnionych, cierpiących,bezdomnych, osamotnionych i bezrobotnych. Jezu, nasz Zbawicielu, ufamy Tobie i zawierzamy Twemu miłosierdziu naszą diecezję i wszystkich jej mieszkańców – który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

+ Tadeusz Pikus
Biskup Drohiczyński

„Boże, Ojcze miłosierny! Przyjmij nasze dziękczynienie za powołanie przez św. Jana Pawła II diecezji drohiczyńskiej. W roku jubileuszowym 25-lecia jej istnienia, uznajemy powstanie naszej wspólnoty za dar Twojej Opatrzności. W duchu wdzięczności pokornie Cię prosimy: otaczaj przemożną opieką jej teraźniejszość i przyszłość.

Przyjmij do swej chwały pasterzy i wiernych, którzy odeszli już z tego świata. Wspieraj obfitą łaską posługę biskupów, kapłanów i osób konsekrowanych. Daj siłę i światło alumnom,powołanym do Twojej służby. Ogarnij swoją ojcowską troską wszystkie rodziny, osoby samotne, chore, duchowo zagubione i bezradne. Spraw, aby nasza wspólnota diecezjalna stała się Twoją winnicą, przynoszącą dobre owoce życia chrześcijańskiego. Niech panuje w niej pokój, sprawiedliwość, jedność i miłosierdzie. Wskaż nam, obdarowanym wielką łaską chrztu świętego, drogę nawrócenia i odnowy, aby każdy szanował godność swoją i drugiego człowieka, troszczył się o dobro wspólne i krzewił miłość ojczyzny.

Boże w Trójcy Jedyny! Za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła, Patronki naszej diecezji, wołamy do Ciebie: wysłuchaj naszą modlitwę i prowadź nas do Twego królestwa.Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen”.

Wypowiadając słowa modlitwy dziękczynno-błagalnej z serca wszystkim błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

+ Tadeusz Pikus
Biskup Drohiczyński

Modlitwy w godzinie Miłosierdzia z Dzienniczka

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas - ufam Tobie (Dz 187).

*  *  *

O, Jezu, Ty sam podjąłeś tak straszną mękę za nas jedynie z miłości. Sprawiedliwość Ojca Twego byłaby przebłagana jednym westchnieniem Twoim, a wszystkie wyniszczenia Twoje sa jedynie dziełem miłosierdzia Twego i niepojętej miłości. ... Kiedyś konał na krzyżu, w tym momencie obdarzyłeś nas życiem wiekuistym; pozwalając sobie otworzyć bok swój najświętszy, otworzyłeś nam niewyczerpane źródło miłosierdzia swego; dałeś nam, co miałeś najdroższego, to jest krew i wodę z Serca swego. Oto wszechmoc miłosierdzia Twego, z niego płynie nam wszelka łaska (Dz 1747).

Panie   Jezu   Chryste

Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do kazdego nas: O, gdybyś znała dar Boży! Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Modlitwa jest spotkaniem, w którym zwracamy się do Boga. Stajemy przed ukochaną

osobą, miłosiernym Ojcem, zakochanym w tobie do szaleństwa Jezusem, który umarł za ciebie najbardziej haniebną i okrutną śmiercią, by dać ci życie. Dlatego uświadamiając sobie Bożą obecność w nas i wokół, trwamy w nieustannej modlitwie, pracując, jadąc samochodem czy odpoczywając.

 Modlitwa nie jest tylko recytowaniem formuł, litanii, nie jest codzienną normą, którą wymagają od nas przykazania. Modlitwa to nie jest „ładne wstawanie i siadanie” w kościele, śpiewanie czy systematyczność.

….ale od początku.

Najpierw powinnyśmy spojrzeć na naszą wiarę. Czy nie jest to wiara tylko wyuczona,

teoretyczna, wyniesiona z tradycji czy ze środowiska, w którym żyjemy. Taka wiara wypala się z czasem i zanika lub staje się jedynie na pokaz. Wiara musi mieszkać w naszym sercu, musi wypływać z miłości do Boga i być zakorzeniona w miłości. Niejednokrotnie znany polski kaznodzieja mówił, że centrum człowieka znajduje się w sercu, (https://youtu.be/fty_Qz21Pt0). To z naszego serca wypływają nasze myli, nasze decyzje, ono nas determinuje i określa.

Modlitwa

(do częstego odmawiania)

Zginam moje kolana przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił we mnie przez Ducha swego, by potężnie wzmocnił się wewnętrzny człowiek.

Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w moim sercu; abym w miłości zakorzeniony

i ugruntowany wraz ze wszystkimi świętymi zdołał ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość i poznał miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abym został napełniony całą Pełnią Boża.
Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż to,

 o co proszę czy rozumiem, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen. (por. Ef. 3, 14-21).

Proszę Cię, Boże Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boże Chwały, abyś dał mi ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Ciebie samego. Daj mi światłe oczy serca, bym wiedział czym jest nadzieja, do której Ty wzywasz, czym bogactwo chwały Twego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Twoja moc względem nas wierzących – na podstawie działania Twojej potęgi i siły. Amen

(por. Ef 1, 17-19).

 

Źródło: o. J. Witko, Wołaj do mnie a odpowiem ci, Espirt Kraków 2013, s.7 

Koronka Do Krwawych Łez Matki Bożej

    O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w Niebie. Amen.

Na dużych paciorkach:

O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

Na małych paciorkach: (7x)

O Jezu, wysłuchaj prośby nasze - przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

                                                                

Na zakończenie:

(3x) „O Jezu spójrz..."

Modlitwa

O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze  wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwawych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szatana ! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen

Koronka ku czci Ducha Świętego

 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Wierzę w Boga Ojca...

 

Wezwanie Ducha Świętego:

Przybądź, Duchu Święty,

spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

przyjdź Światłości sumień !

Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji w Hajnówce, a więc w naszej diecezji, modlą się przed Najświętszym Sakramentem w dzień i w nocy. Ich reguła życia – a jest to zakon kontemplacyjny – oraz podejmowane prace i modlitwy stają się ofiarą, dzięki której wielu ludzi może odnaleźć Boga i otrzymać od Niego potrzebne łaski.

Bardzo dużo osób prosi je o modlitwę i dziękuje później za otrzymane łaski. Okazuje się więc, że Bóg wysłuchuje próśb zanoszonych przez nie przed Najświętszym Sakramentem. Siostry przyjmują intencje do modlitwy telefonicznie 856842597 lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Można również odwiedzić osobiście ich klasztor i kościół, który znajduje się na skraju Puszczy Białowieskiej w Hajnówce na ul. Lipowej 209.

Strona internetowa Sióstr Klarysek to:

http://www.klaryski-hajnowka.drohiczyn.opoka.org.pl/index.html

 

Zapraszamy do modlitwy Godzinek o Męce Pańskiej, śpiewanych w naszym kościele w niedziele Wielkiego Postu przed Mszą św. o godz. 7.00. Poza Wielkim Postem śpiewamy wtedy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Ponadto przypominamy, że Gorzkie Żale śpiewamy w niedziele po Mszy św. o godz. 10.00, a Drogę Krzyżową odprawiamy w piątki o godz. 16.30 i 18.00.

Poniżej prezentujemy pełny tekst Godzinek łącznie z modlitwami, żeby sobie przeczytać i przemedytować zawarte w nich głębokie treści. Szczególnie piękna jest pierwsza modlitwa (Módlmy się...), w której prosi się o kropelkę krwi Pańskiej do uratowania własnej duszy. 

Na Jutrznię

 Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie rany,

Pomnij duszo, jak Jezus był ukatowany.
    Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją męką,
    I wybaw nas wszechmocną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu
Ojcu, Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.
    Jak była przed wiekami, tak i teraz wszędzie,
    Niech Bóg w Trójcy Jedyny zawsze chwalon będzie.

Uwielbiam Ciebie Jezu! Panie, który jesteś pełen mocy, którego Majestat króluje ponad wszechświatem. Uwielbiam Ciebie! Uwielbiam Ciebie Jezu, który przynosisz pokój, przy którym niknie wszelkie zło, nienawiść, lęk, strach. Uwielbiam Ciebie Jezu, który przynosisz uzdrowienie duszy i ciała, który samą swoją obecnością sprawiasz, że dusza oczyszczona uświęca się, jaśnieje świętością. W ciele zaś nikną wszelkie oznaki choroby, bo przynosisz zdrowie, bo oczyszczasz z wszelkiego zła. Bądź uwielbiony Jezu!

Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed Boskim majestatem Twoim, w obliczu nieba i ziemi, poświęcam Ci i oddaję duszę mą i ciało.

     Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości, doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam. Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie zgrzeszył przeciw Tobie! Spraw niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój, niech idę za Twymi natchnieniami.

O Duchu Św. Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru rady, kieruj mną.

O Duchu Św. Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość.
O Duchu Św. Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu.
O Duchu Św. Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.

     Błagam Cię, Duchu Święty Boże, udziel mi mocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością.
Amen.

Duchu Święty, natchnij mnie, 
Miłości Boża, pochłoń mnie, 
na właściwą drogę zaprowadź mnie.
Maryjo, Matko, spójrz na mnie, 
z Jezusem błogosław mi.
Od wszelkiego złego, 
od wszelkiego złudzenia, 
od wszelkiego niebezpieczeństwa
zachowaj mnie. Amen.

 

  1. Wezwań tych nauczył Duch Święty swoją służebnicę s. Marię od Jezusa Ukrzyżowanego. Zamiast "mnie" - mówiła - można używać liczby mnogiej "nas", albo wymienić własną Ojczyznę np. "Polskę".

 

  1. Źródło: http://www.katolik.pl/22365,818.druk?s=1
2018  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R