logotype
Odkupiłeś nas, Panie Krwią swoją Ap 5,9

Czasy, w których zrodziło się Bractwo Przenajdroższej Krwi (pierwotna nazwa), to okres okupacji wojsk napoleońskich we Włoszech. Panoszący się tam bandytyzm, antyklerykalne wystąpienia i przemoc stały się wyzwaniem do powstania Bractwa w dniu 8 grudnia 1808 roku. Jej założyciel św. Kasper del Bufalo pragnął uzdrowienia zdesperowanych sumień, obrony ludzkiej godności i budzenie nadziei w każdym człowieku.

Grupa modlitewna czcicieli Najdroższej Krwi Chrystusa powstała przy parafii św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach jesienią 2002 roku z inicjatywy Haliny Bazylewskiej. Zawiązało się 7 kółek czerwonego różańca, które są zgłoszone do Centrum Stowarzyszenia Krwi Chrystusa w Bolesławcu. Różaniec tworzy grupa siedmiu osób. Każda osoba przez cały miesiąc odmawia i rozważa jedną tajemnicę różańca. Czerwony różaniec składa się z siedmiu tajemnic oraz odmawia się 33 razy Ojcze nasz…- tym oznacza się dojrzały wiek Chrystusa. Regularnie w każdy pierwszy czwartek miesiąca wszyscy biorą udział w wieczornej mszy świętej, ku czci Ducha Świętego. Po mszy św. bierzemy czynny udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Odmawiamy Litanię do Krwi Chrystusa, różaniec do Krwi Chrystusa oraz inne modlitwy.

 

Członkowie wspólnoty praktykują częste przystępowanie do sakramentu pojednania, starają się jak najczęściej przystępować do Komunii Św. i uczestniczyć we mszy św.. Grupa modlitewna uczestniczy w okolicznościowych Adoracjach Eucharystycznych, Drodze Krzyżowej, czuwaniu przy Grobie Chrystusa w Wielką Sobotę, nowennie św. Andrzeja Boboli, modlitwie różańcowej w październiku. Istotą wspólnoty jest nieustanne wielbienie Krwi Chrystusa przelanej dla naszego zbawienia oraz pogłębianie swojej duchowości i dojrzałości chrześcijańskiej. Stajemy się mocniejszymi świadkami wiary w rodzinach, parafii, miejscu pracy. Umocnione wiarą udzielamy nieraz „pierwszej pomocy” duchowej dla ludzi szukających równowagi.

Nasz kochany rodak, Jan Paweł II mówił: „Ludzkość współczesna, nierzadko zraniona nienawiścią i przemocą, bardziej niż kiedykolwiek potrzebuję dziś zaznać odkupieńczej Krwi Chrystusa. Tej Krwi, która nie została rozlana nadaremnie, ale zawiera w sobie całą moc Miłości Bożej i jest rękojmią nadziei, ratunku, pojednania. Jednak by zaczerpnąć z tego źródła, trzeba powrócić do Krzyża Chrystusa, utkwić spojrzenie w Synu Bożym, w Jego przebitym sercu, w Jego rozlanej Krwi”

Naszej grupie modlitewnej patronuje założycielka Misjonarzy Krwi Chrystusa i Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa Św. Maria De Mattias, kanonizowana 18 maja 2003 roku  przez Ojca Św. Jana Pawła II.

 

TRIDUUM DO ŚWIĘTEJ MARII DE MATTIAS

 

O święta Mario De Mattias,
Ty prze wiarę odnalazłaś w Krzyżu Chrystusa
i w Jego wylanej Krwi
zachętę i siłę do podjęcia swego apostolskiego dzieła.
Od najmłodszych swych lat uczyłaś dziewczęta modlitwy
i chrześcijańskiego życia,
budziłaś świadomość ludzkiej godności
i odpowiedzialności za zbawienie świata.
Uproś nam u Pana żywą wiarę
i dopomóż nam w naszych obecnych potrzebach.
Chwała Ojcu...

O święta Mario De Mattias,
Twoje nabożeństwo do Przenajdroższej Krwi Chrystusa
wyrażało się w adoracji, modlitwie i w życiu.
Byłaś bardzo uległa Woli Bożej
i ufna w Jego Opatrzność;
przyjmowałaś z radością chorobę trud i prześladowanie,
wiedząc że - ziarno za nim owoc przyniesie, musi obumrzeć.
Uproś nam u Pana wzrost czynnej nadziei
oraz łaskę, której tak bardzo potrzebujemy.
Chwała Ojcu...

O święta Mario De Mattias,
Ty odpowiedziałaś z gotowością i radością Bogu,
który tak umiłował świat,
że dał Syna swego Jedynego.
Ty, przez swoją wielką miłość pociągnęłaś tak wiele ludzi
do naśladowania Jezus; Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.
Uproś nam u Pana wzrost w miłości Boga i ludzi,
a także łaskę, o którą Cię z ufnością prosimy.
Chwała Ojcu...

 

KORONKA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA

 

Na dużych paciorkach:
"O Jezu, okryj Twoją Przenajświętszą Krwią cały świat! Obmyj wszystek brud grzechowy i odnów świat przez Ducha Świętego".
Na małych paciorkach:
"O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twojej Najdroższej Krwi".

 

RÓŻANIEC KRWI CHRYSTUSA

Sposób odmawiania:

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

P. Chwała Ojcu.

W. Jak była na początku.

 

Różaniec Krwi Chrystusa składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań Krwi Chrystusa. Przy każdej tajemnicy odmawia się 5 Ojcze nasz, a przy ostatniej 3 (razem 33 według wieku Pana Jezusa). Na końcu każdej tajemnicy mówi się:

P. Chwała Ojcu.

W. Jak była na początku...

P. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,

W. Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

 

TAJEMNICA I

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS OBRZEZANIA

(5 „Ojcze nasz”...)

 

TAJEMNICA II

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS MODLITWY W OGRÓJCU

(5 „Ojcze nasz”...)

 

TAJEMNICA III

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS BICZOWANIA

(5 „Ojcze nasz”...)

 

TAJEMNICA IV

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS CIERNIEM KORONOWANIA

(5 „Ojcze nasz”...)

 

TAJEMNICA V

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ

(5 „Ojcze nasz”...)

 

TAJEMNICA VI

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU

(5 „Ojcze nasz”...)

 

TAJEMNICA VII

PAN JEZUS PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ

(3 „Ojcze nasz”...)

 

Modlitwa końcowa

P. Panie, Jezu Chryste, rozważaliśmy tajemnice przelania Twojej Krwi. Uniżyłeś się za nas, aby nas oczyścić z grzechów i uczynić nas dziećmi Twojego Ojca. Dziękujemy Ci i prosimy Cię o łaskę, abyśmy także mogli poświęcić życie i krew dla uwielbienia Boga i zbawienia naszych bliźnich.

 

W. Pozwól nam w radosnych, a także w przepełnionych cierpieniem godzinach naszego życia rozmyślać o „Cenie naszego zbawienia” i z serca odpowiedzieć na Twoją miłość. Amen.

P. Zawsze błogosławmy i dziękujmy Jezusowi,

W. Który nas odkupił swoją Przenajdroższą Krwią.

 

Obietnice dla czcicieli Najdroższej Krwi Pana Jezusa

  1. Ci, którzy swoją pracą codzienną, ofiary i modlitwy, wraz z Moją Najdroższą Krwią i Moimi Ranami, ofiarują Ojcu Niebieskiemu w duchu pokuty i  pojednania, mogą być pewni tego, że ich modlitwy i ofiary zapisane są w  Moim Sercu, a od Ojca Niebieskiego oczekuje ich niespodziewanie wielka łaska, gdyż znajduje On w ich życiu i modlitwach wielkie upodobanie, toteż wysłucha ich modlitwy.
  2. Ci, którzy dla nawrócenia grzeszników ofiarują w łączności z Moją Krwią  i Ranami swoje cierpienia, ofiary i  modlitwy, będą  odczuwać w  wieczności podwójną szczęśliwość, skąd mogą wiele uprosić dla nawrócenia grzeszników.
  3. Ci, którzy przed każdą Komunią Świętą ze skruchą za własne grzechy, oraz świadome i nieświadome przewinienia, ofiarują Moją Najdroższą Krew i Moje Rany Bogu Ojcu, mogą być pewni, że nigdy nie przyjmą Komunii Św. niegodnie i przez to dostąpią chwalebnego zmartwychwstania.
  4. Ci, którzy po spowiedzi albo przedtem, ofiarują Moją Najdroższą Krew i Moje Rany jako pokutę za wszystkie grzechy ich życia i jako dobrowolną pokutę odmówią Koronkę do Ran, dusze tych są tak czyste i piękne jak po chrzcie i  dlatego mogą oni po każdej takiej spowiedzi uprosić łaskę nawrócenia dla jednego wielkiego grzesznika.
  5. Ci, którzy ofiarują codziennie Najdroższą Krew za tych, którzy tego dnia skonają, gdy w imieniu umierających wyrażą żal, jak też ofiarują Najdroższą Krew za grzechy tych, mogą być pewni, że otworzą niebo dla wielu konających, a sobie mogą wyprosić dobrą śmierć.
  6. Ci, którzy z głębokim nabożeństwem i  szacunkiem czczą Moją Najdroższą Śmierć i Moje Rany i to właściwie wykorzystują, kiedy ofiarowują to częściej w czasie dnia za siebie i za wszystkie grzechy, osiągną już na świecie słodki, błogi przedsmak nieba i  w sercach swoich odczują głęboki pokój.
  7. Ci, którzy ofiarują  – wyłącznie Mojej Osobie jako Bogu – za całą ludzkość Moją Najdroższą Krew i Moje Rany, a  szczególnie te od cierniem koronowania jako pokutę i przebłaganie za grzechy świata, mogą odnowić pojednanie z Bogiem, złagodzić wiele ciężkich kar, uprosić wiele łask, a dla siebie samych zdobędą nieskończoną zasługę na niebo.
  8. Ci, którzy w ciężkiej chorobie ofiarują za siebie w połączeniu z ich cierpieniami  Moją Najdroższą Krew i  Moje Rany, prosząc mnie przez Moją Najdroższą Krew o pomoc i zdrowie, będą zaraz wysłuchani, ich boleści złagodnieją i natychmiast będzie poprawa. Jeśli są nieuleczalnie chorzy, niech jakiś czas wytrwają, a nadejdzie jeszcze dla nich pomoc.
  9. Gdy ktoś w wielkim utrapieniu  duszy odmówi Litanię do Najdroższej Krwi i ofiaruje tę Krew i Rany za siebie i  bliźnich, odczuje natychmiast głęboki spokój, pomoc, niebiańską pociechę i  przez to zostanie w jego cierpieniu wzmocniony albo wybawiony.
  10. Ci, którzy zachęcają swoich bliskich do uczczenia Najdroższej Krwi, oraz Jej ofiarowywania i cenią Ją ponad inne skarby i bogactwa, oraz modlą się częściej do Mojej bezcennej Krwi z głęboką wiarą i ufnością, otrzymają zaszczytne miejsce przy Moim tronie i otrzymają wielką łaskę dla swoich bliskich, szczególnie dla ich nawrócenia.

Słowo Boże

Msze Święte

Porządek Mszy Św. w naszym kościele

Niedziela i święta:

7:00 - Msza Święta

8:30 - Msza Święta

10:00 - Suma

12:00 - Msza Święta z udziałem dzieci

18:00 - Msza Święta

Święta zniesione:

7:00, 8:30, 10:00, 18:00

Dni powszednie:

7: 00 i 18:00

Czas Wielkiego Postu:

- Droga Krzyżowa dla dzieci
piątki o godz. 17.00;
Msza Święta o godz. 18.00

- Droga Krzyżowa dla dorosłych
piątki o godz. 18.30

- Gorzkie Żale
niedziele po Mszy Świętej o godz. 10.00.

Ciekawe strony

Online

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Liczba odwiedzin

Liczba unikalnych wizyt:

licznik bloga

2019  Parafia św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach  .;R